• Home
  • Stages 
  • Verpleegkundige vervolgopleidingen

Verpleegkundige vervolgopleidingen

Geriatrie/Gerontologie
De zorg voor de gerontologische en geriatrische patiënt vereist verpleegkundigen, die op alle vlakken kunnen omgaan met de gezondheidsproblemen en de specifieke zorgvragen van de ouder wordende patiënt. Het herkennen en vaststellen van de zorgsituatie en het plannen en uitvoering geven aan complexe interventies behoort tot de competenties van een geriatrieverpleegkundige.

Neurologie
De neurologie-verpleegkundige verpleegt en begeleidt patiënten met neurologische aandoeningen en hun naasten in alle fasen van ziek zijn tot revalidatie en nazorg. De patiënt komt gedurende alle fasen in aanraking met meerdere zorgprofessionals. De neurologie-verpleegkundige speelt een cruciale rol in de afstemming van de verschillende vormen van zorgverlening. Interprofessioneel werken is dan ook een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

Recovery - Medium Care opleiding
Onderdeel van de werkzaamheden is pijnbehandeling door de discipline Anesthesie, dat voornamelijk plaatsvindt op locatie Kerkrade. Jaarlijks worden in het OK-complex ± 25.000 ingrepen verricht.

De Medium Care opleiding wordt gevolgd door studenten werkzaam op de Recovery. De patiëntencategorie die verpleegd wordt omvat alle voorkomende snijdende disciplines, met uitzondering van de Cardiochirurgie, en is onder te verdelen in laag-, midden- en hoogcomplexe zorg. In hoofdzaak bestaat de post-operatieve zorg uit het optimaliseren en stabiliseren van de vitale functies. Deze zorg is veelal vastgelegd in instructies en protocollen. Bijzondere aandacht gaat natuurlijk ook uit naar de post-operatieve pijnbestrijding.

Cardiac Care
De primaire doelgroep van de CC-verpleegkundigen betreft volwassen zorgvragers met een dreigende of aanwezige stoornis op cardiologisch gebied.

Bij deze patiënten kan zich een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen voordoen die kenmerkend zijn voor het levensbedreigende karakter van de situatie.

De CC-verpleegkundige stemt de zorg af op de specifieke situatie waarin de zorgvrager zich bevindt. Een situatie waarin de hij totaal afhankelijk is van zorgverleners en apparatuur in een hoog-complexe zorgsituatie.

De kernbekwaamheid van de CC verpleegkundige is het bewaken, ondersteunen en/of overnemen van de vitale functies van de patiënt die op de CCU of de Eerste Hart Hulp (EEH) wordt behandeld.

Acute Opname Afdeling (AOA)
De opleiding tot AOA-verpleegkundige heeft tot doel de student de vereiste kennis en vaardigheden eigen te laten maken, om zelfstandig zorg te dragen voor een optimale opvang, behandeling, verpleging en begeleiding van zorgvragers met een acute zorg- of hulpvraag van doorgaans complexe aard. Hierbij wordt getracht versneld tot een (werk)diagnose te komen en een verpleeg- en behandelplan op te stellen om patiënten binnen 48 uur te ontslaan, dan wel over te plaatsen naar een vervolgvoorziening.

Dialyse
Bij de dialyseverpleging heeft de verpleegkundige in hoofdzaak te maken met patiënten met een chronische nierfunctiestoornis. Daarnaast bestaat er ook een groep met acuut nierfalen. Een nierfunctiestoornis heeft onder andere als gevolg dat de patiënt zijn afvalstoffen, die geheel of voor een belangrijk deel door de nierfunctie worden verwijderd, onvoldoende kan afvoeren. Deze wordt door middel van een nierfunctievervangende behandeling overgenomen. Als er niet wordt behandeld dan ontstaat een levensbedreigende situatie en zal de patiënt overlijden.

Intensive Care (IC)
De primaire doelgroep van IC-verpleegkundigen betreft volwassen patiënten. Een dreigende of ernstige stoornis van één of meerdere vitale functies veroorzaakt bij de patiënt een grote diversiteit aan gezondheidsproblemen, die kenmerkend zijn voor het levensbedreigende karakter van de situatie. De IC verpleegkundige stemt de zorg af op de specifieke situatie waarin de patiënt zich bevindt. Een situatie waarin de patiënt totaal afhankelijk is van zorgverleners en apparatuur in een hoog-complexe zorgsituatie.

Oncologie
De patiënten betreffen volwassen personen van alle leeftijdscategorieën (man en vrouw), met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Behandelingsvormen krijgen een steeds intensiever en specifieker karakter door de snelle medische ontwikkelingen als gevolg van experimenteel onderzoek. Dit leidt tot zowel psychische als somatische blootstelling van patiënten aan een groter risico op complicaties en bijwerkingen als gevolg van die behandelingsvormen.

Spoedeisende Hulp (SEH)
De SEH laat studenten competenties ontwikkelen, die hem of haar in staat stellen zelfstandig de verpleegkundige zorg te verlenen aan patiënten van de afdeling Spoedeisende Hulp, waaronder de Eerste Hart Hulp (EHH).

Doelstelling van de SEH:

  • Bij patiënten met een acute zorgvraag, in een zo kort mogelijke tijd, te komen tot een diagnose en te starten met een eerste noodzakelijke therapie, om de directe en indirecte gevolgen van het letsel of ziekte te voorkomen of te beperken.
  • Zo mogelijk voorkomen van een ziekenhuisopname dan wel zorgen voor een overplaatsing naar de verpleegafdeling indien opname noodzakelijk is.

Kind
Bij zorg aan jonge patiënten heeft de verpleegkundige te maken met kinderen en hun ouders/verzorgers. Voor beiden heeft zij een specifieke verantwoordelijkheid, omdat kind en ouders een onlosmakelijke eenheid vormen. De zorg strekt zich uit van pasgeborenen tot en met adolescenten, kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen die elk een eigen benaderingswijze vragen. Een belangrijk kenmerk van de zorg aan deze categorie patiënten is dat verpleegkundigen te maken hebben met individuen die in ontwikkeling zijn, waarbij elk ontwikkelingsniveau een eigen benadering vraagt.

Obstetrie
Bij obstetrie heeft de verpleegkundige te maken met vrouwen, hun ongeboren of pasgeboren kinderen en hun partners. Voor allen heeft zij een specifieke verantwoordelijkheid, waardoor zij haar zorg soms tegelijk aan twee, drie of meer personen verleent. De zorg strekt zich uit van zwangeren, barenden, kraamvrouwen tot en met pasgeborenen, die elk hun specifieke zorgvragen hebben en een eigen benaderingswijze vragen. Een belangrijk kenmerk van de zorg aan deze categorie patiënten is dat verpleegkundigen te maken hebben met zorgvragen die voortkomen uit de pathologie rond de zwangerschap en uit de ontwikkelingsfase waarin de vrouw zich bevindt.

Intensive Care Neonatologie (ICN)
De Intensive Care Neonatologie (ICN) verpleegkundige heeft te maken met ouders, de pasgeborene en eventueel andere gezinsleden. Voor allen heeft zij een specifieke verantwoordelijkheid, omdat een gezin een onlosmakelijke eenheid vormt. De ICN-verpleegkundige verleent zorg aan kinderen die zijn geboren na een zwangerschapsduur vanaf 24 weken. Daardoor heeft de verpleegkundige te maken met een individu dat in ontwikkeling is. De ICN-verpleegkundige stemt de zorg af op het specifieke ontwikkelingsniveau van de pasgeborene. De totale afhankelijkheid van de pasgeborene in een hoog-complexe zorgsituatie kenmerkt de context waarin de ICN-verpleegkundige zorg verleent.

Bij een pasgeborene op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) doet zich een buitengewone verscheidenheid aan (verpleeg)problemen en combinaties van (verpleeg)problemen voor, die tot uiting komen in verschijnselen die kenmerkend zijn voor het levensbedreigende karakter van de situatie. Voor het vaststellen van (verpleeg)problemen heeft de ICN-verpleegkundige – naast haar eigen waarneming, kennis en inzicht in wat voor de patiënt normaal is – de beschikking over een uitgebreid instrumentarium.