Privacyverklaring Zuyderland voor sollicitanten en medewerkers

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens in het kader van je sollicitatie en werken bij Zuyderland. Deze privacyverklaring geldt voor alle bedrijfsonderdelen van Zuyderland, zoals Zuyderland MC, Zuyderland Zorg en Coöperatie MSB Atrium – Orbis U.A. maar  exclusief Zuyderland Huishoudelijke hulp. In deze privacyverklaring leggen we uit:

1. welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;
2. waarom we dat doen;
3. met welke andere bedrijven of overheden wij jouw gegevens delen;
4. hoe lang wij je gegevens bewaren en
5. hoe wij je gegevens beveiligen.

We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke

Zuyderland is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Zuyderland beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel dat gebeurt en op welke manier. Zuyderland is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Onze gegevens: Zuyderland | Postbus 5500, 6130 MB Sittard-Geleen | T 088 - 459 7777.

Contactgegevens bij vragen, verzoeken of klachten

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met:

• P&O Zuyderland, Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen | Postbus 5500
   6130 MB Sittard-Geleen | T 088 – 459 8000 | e-mail: MIJNPenO@zuyderland.nl.

• P&O Zuyderland Thuiszorg, Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen  | Postbus 5
  6130 AA Sittard-Geleen | T 088-118 4515 | e-mail: P&Oadministratie@zuyderland.nl.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Zuyderland heeft Functionaris Gegevensbescherming, namelijk mevrouw Marianne Korpershoek. Ze is te bereiken via Dr. H. van der Hoffplein 1,  6162 BG Sittard-Geleen | Postbus 5500,  6130 MB Sittard T 088 -459 7777 | E privacy@zuyderland.nl

Gronden waarop wij volgens de wet jouw gegevens mogen verwerken

Wij verwerken jouw gegevens om een of meerdere van de volgende redenen. Deze zijn in de wet  genoemd:

• de gegevens zijn nodig voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, in dit geval de arbeidsovereenkomst die wij eventueel
   met jou willen aangaan;
• wanneer wij een arbeidsovereenkomst met je sluiten ook de gegevens zijn voor ons nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht
   (denk bijvoorbeeld aan het correct afdragen van belastingen en premies of de identificatieplicht);
• de gegevens zijn nodig omdat wij daar als organisatie een gerechtvaardigd belang bij hebben (denk bijvoorbeeld aan de situatie
   waarin er een juridische procedure speelt of dreigt en wij verweer moeten kunnen voeren).

De gegevens die wij van jou verwerken

Wij verwerken alleen de volgende gegevens van jou:

Sollicitanten

• jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en
  andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
• gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van de ouders, voogden of verzorgers van jou als je minderjarig bent;
• gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
• gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;• gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige baan, en gegevens over
  de beëindiging van die huidige baan;
• gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de beëindiging van die banen;
• andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn;
• andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

• de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
• de afhandeling van de door jou in het kader van het sollicitatietraject gemaakte onkosten;
• de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
• de uitvoering of toepassing van een wet.

Werknemers

Wij verwerken in de personeels- en salarisadministratie alleen de volgende gegevens van jou:

• jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en
  andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te communiceren, zoals jouw e-mail adres;
• jouw bankrekeningnummer;• een administratienummer (personeelsnummer) dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder
  het eerste bolletje;
• jouw nationaliteit en geboorteplaats;
• gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van jouw ouders, voogden of verzorgers als je minderjarig bent;
• gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
• gegevens over jouw functie of jouw voormalige functie en gegevens over de aard, de inhoud en de beëindiging van jouw
  arbeidsovereenkomst;
• gegevens met het oog op de administratie van jouw aanwezigheid op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht;
• gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van jouw salaris, vergoedingen en andere geldsommen en
  beloningen in natura aan jou of ten behoeve van jou;
• gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van jou;
• gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op een voor jou geldende arbeidsvoorwaarde. Het kan hierbij (voor zover relevant) ook
  gaan om gegevens die betrekking hebben op jouw gezinsleden en voormalige gezinsleden;
• gegevens met het oog op de administratie van jouw afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte,
  met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
• gegevens die in jouw belang worden opgenomen met het oog op jouw arbeidsomstandigheden;
• gegevens met het oog op (het organiseren van) de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens
  bij jou bekend zijn;
• gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet , zoals het BSN (burgerservice nummer) en het nummer
  van je identiteitsbewijs.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

• het geven van leiding aan jouw werkzaamheden;
• de behandeling van personeelszaken;• het berekenen, vaststellen en (laten) uitbetalen van jouw salaris en vergoedingen
  en andere geldsommen en beloningen in natura;
• het voor jou berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;
• het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst;
• jouw opleiding;
• de bedrijfsmedische zorg die voor jou van toepassing is;
• het bedrijfsmaatschappelijk werk;
• de verkiezing van de leden van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
• de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;• de uitvoering van een voor jou geldende arbeidsvoorwaarden;
• het opstellen van een lijst van data van verjaardagen van werknemers en andere feestelijkheden en gebeurtenissen;
• het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
• de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud-personeelsleden;
• het innen van vorderingen. Hieronder wordt ook verstaan het uit handen geven van een vordering aan bijvoorbeeld een
  incassobureau of een deurwaarder;
• het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van een accountantscontrole;
• jouw overgang naar of tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep van bedrijven waarmee wij zijn verbonden;
• de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens in principe alleen voor onszelf (de eigen bedrijfsvoering) in het kader van het sollicitatietraject en de (uitvoering van) de arbeidsovereenkomst. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doelen waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Het kan in sommige gevallen nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen, zoals aan een partij die namens ons gegevens verwerkt. Een paar voorbeelden:

• salarisverwerking: gegevens worden verstrekt aan onze salarisverwerker;
• ziekte en re-integratie: gegevens worden verstrekt aan de bedrijfsarts en/of UWV/bedrijven die Zuyderland ondersteunen in het
  kader van eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten);
• een loonbeslag: gegevens worden verstrekt aan de deurwaarder;
• jouw aanmelding bij pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW);
• onderzoeken in het kader van personeelsbeleid: bijvoorbeeld een medewerkers(tevredenheidsonderzoek);
• collectieve verzekeringen: bij door jou gewenste deelname worden gegevens verstrekt aan bedrijven waarmee collectieve contracten
  zijn afgesloten door Zuyderland.

Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (de zgn. ‘verwerkers’), sluiten wij   (voor zover dit nodig is) verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat wanneer wij gegevens aan hen verstrekken, onder meer goed is vastgelegd dat zij deze gegevens ook goed beveiligen en zij tijdig melding bij ons moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan  noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

Het beveiligen van jouw persoonsgegevens

De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau.  Wij stellen dit ook periodiek bij wanneer dit nodig is.

Jouw rechten

Je hebt op grond van de AVG de volgende rechten  op de persoonsgegevens die wij van jou verwerken:

• inzage in jouw gegevens, zoals jouw personeelsdossier (met uitzondering van eventuele persoonlijke aantekeningen van jouw
  leidinggevenden en anderen);
• een kopie van jouw gegevens (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van  jouw leidinggevende(n) of anderen binnen
  onze organisatie);
• informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens (deze privacyverklaring is ook bedoeld om je te informeren, maar
  misschien heb je nog vragen die hiermee niet beantwoord worden);
• informatie te laten corrigeren die feitelijk niet klopt (let wel: je kunt niet een functionerings- of beoordelingsverslag laten corrigeren
  als je het daarmee oneens bent. Je kunt dan wel een verklaring opstellen die je aan jouw personeelsdossier kunt laten toevoegen);
• onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
• in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen (let wel: wij hoeven hier geen gehoor aan te geven wanneer wij bij het
  (langer) bewaren van jouw gegevens nog een gerechtvaardigd belang hebben, wanneer dit nodig is in verband met de uitvoering
  van jouw arbeidsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke plicht of op basis van een andere in de wet genoemde reden;
• in bepaalde gevallen om de gegevens die wij van jou verwerken te laten "beperken" (let wel: wij hoeven hier geen gehoor aan te
  geven wanneer wij bij het (langer) bewaren van jouw gegevens nog een gerechtvaardigd belang hebben, wanneer dit nodig is in
  verband met de uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke plicht of op basis van een andere
  in de wet genoemde reden;
• in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens;
• als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik jouw foto op een wie-is-wie pagina of op onze website), die toestemming
  weer in te trekken;
• als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van
  ons HR-systeem) en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en
  als de gegevens digitaal worden verwerkt: om jouw gegevens in een gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is,
  deze gegevens op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
• een klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur van Zuyderland;• een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland
  toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag.
  We stellen het in dit geval wel op prijs als je eerst contact met ons opneemt om te kijken of we jouw klacht kunnen oplossen;
• Als je een beroep wilt doen op jouw rechten, kun je contact opnemen met de contactperso(o)n(en) die in deze privacyverklaring
  genoemd worden. Als wij goede redenen hebben om jouw verzoek te weigeren, zullen wij toelichten waarom dit zo is.